Tổng số tiền quỹ khuyến học: 124,000,000 VNĐ - Tổng số tiền quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường: 157,400,000 VNĐ

Ủng hộ Quỹ khuyến học
Tập thể lớp 12/7  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905..... ( 5,000,000 VNĐ)
Tập thể lớp 12A8  - Khóa: 1980-1981
ĐT:  0975.... ( 5,000,000 VNĐ)
Cao Xuân Dũng  - Khóa: 1980-1983
ĐT:  0905.... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Hồng Linh  - Khóa: 1981-1984
ĐT:  0905.... ( 2,000,000 VNĐ)
Bùi Hoàng Nhung  - Khóa: Cựu Giáo viên
ĐT:  090...... ( 500,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 10,000,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 3,000,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1983-1986
ĐT:  090...... ( 10,000,000 VNĐ)
Cô Ấn  - Khóa: Cựu GV trường THPT Trần Cao Vân
ĐT:  090...... ( 20,000,000 VNĐ)
Nguyễn Đình Sang  - Khóa: 19..-1900
ĐT:  09...... ( 1,000,000 VNĐ)

Ủng hộ Quỹ thành lập trường
Tập thể lớp 12/7  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905..... ( 5,000,000 VNĐ)
Tập thể lớp 12A8  - Khóa: 1980-1981
ĐT:  0975.... ( 5,000,000 VNĐ)
Cao Xuân Dũng  - Khóa: 1980-1983
ĐT:  0905.... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Hồng Linh  - Khóa: 1981-1984
ĐT:  0905.... ( 2,000,000 VNĐ)
Bùi Hoàng Nhung  - Khóa: Cựu Giáo viên
ĐT:  090...... ( 500,000 VNĐ)
Cựu học sinh TCV  - Khóa: 1970-1977
ĐT:  090..... ( 10,000,000 VNĐ)
Nguyễn Đình Sang  - Khóa: 19..-1900
ĐT:  09...... ( 1,000,000 VNĐ)
Trần Hữu Doãn  - Khóa: 1978-1981
ĐT:  0913427575 ( 100,000,000 VNĐ)
Hồ Quang Bửu  - Khóa: 1987-1990
ĐT:  0905.... ( 4,000,000 VNĐ)
Bùi Quốc Đinh  - Khóa: BT Thành ủy Tam Kỳ
ĐT:  09..... ( 10,000,000 VNĐ)

Thông tin đóng góp

THÔNG TIN ỦNG HỘ
QUỸ KHUYẾN HỌC VÀ QUỸ CHO LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP

TÀI KHOẢN KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
   SỐ TÀI KHOẢN: 102010001100929
   NGÂN HÀNG: VIETINBANK (Ngân hàng Công thương Quảng Nam)

TÀI KHOẢN ỦNG HỘ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
   SỐ TÀI KHOẢN: 56210000303705
   NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

Nhập từ tìm kiếm:
STT Tên cá nhân/tập thể Địa chỉ liên hệ Số tiền Tên quỹ
1 Tập thể lớp 12/7
- Khóa:1987-1990
- ĐT: 0905.....
- Email:
5,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
2 Tập thể lớp 12A8
- Khóa:1980-1981
- ĐT: 0975....
- Email:
5,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
3 Cao Xuân Dũng
- Khóa:1980-1983
- ĐT: 0905....
- Email:
10,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
4 Nguyễn Hồng Linh
- Khóa:1981-1984
- ĐT: 0905....
- Email:
2,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
5 Bùi Hoàng Nhung
- Khóa:Cựu Giáo viên
- ĐT: 090......
- Email:
500,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
6 Cựu học sinh TCV
- Khóa:1970-1977
- ĐT: 090.....
- Email:
10,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
7 Cựu học sinh TCV
- Khóa:1970-1977
- ĐT: 090.....
- Email:
3,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
8 Cựu học sinh TCV
- Khóa:1983-1986
- ĐT: 090......
- Email:
10,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
9 Cô Ấn
- Khóa:Cựu GV trường THPT Trần Cao Vân
- ĐT: 090......
- Email:
20,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
10 Nguyễn Đình Sang
- Khóa:19..-1900
- ĐT: 09......
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
11 Trần Hữu Doãn
- Khóa:1978-1981
- ĐT: 0913427575
- Email:
100,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
12 Hồ Quang Bửu
- Khóa:1987-1990
- ĐT: 0905....
- Email:
4,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
13 Bùi Quốc Đinh
- Khóa:BT Thành ủy Tam Kỳ
- ĐT: 09.....
- Email:
10,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
14 Bệnh viện Minh Thiện
- Khóa:Tam Kỳ
- ĐT: 0510.......
- Email:
10,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
15 Nguyễn Văn Anh
- Khóa:1988-1991
- ĐT: 0974546875
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
16 Dương Tấn Hùng
- Khóa:1969-1976
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
17 Dương Quốc Trung
- Khóa:1984-1987
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
18 Phan Minh Phát
- Khóa:1984-1987
- ĐT: 09.....
- Email:
500,000 VNĐ Quỹ khuyến học
19 Hồ Quang Bửu
- Khóa:1987-1990
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
20 Hồ Thị Hồng Thúy
- Khóa:1984-1987
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
21 Trình Thị Kim Quy
- Khóa:1984-1987
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
22 Đoàn Phước Ty
- Khóa:1984-1987
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
23 Trần Thị Nguyệt Loan
- Khóa:1984-1987
- ĐT: 09.....
- Email:
400,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
24 Nguyễn Xuân Hùng
- Khóa:1978-1981
- ĐT: 09.....
- Email:
2,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
25 Trịnh Minh Tấn
- Khóa:1984-1987
- ĐT: 09.....
- Email:
500,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
26 Dương Tấn Hùng
- Khóa:1969-1976
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
27 Dương Quốc Trung
- Khóa:1978-1981
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
28 Hồ Ngọc Anh
- Khóa:1978-1981
- ĐT: 09.....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
29 Hồ Quang Bửu
- Khóa:1987-1990
- ĐT: 090....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
30 Bảo hiểm Bảo Việt ủng hộ quỹ khuyến hoc
- Khóa:Bảo hiểm Bảo Việt
- ĐT: 090....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
31 Bảo hiểm Hàng không ủng hộ quỹ khuyến học
- Khóa:Bảo hiểm hàng không
- ĐT: 090....
- Email:
1,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
32 Cựu học sinh khóa 1966-1972
- Khóa:1966-1972
- ĐT: 090....
- Email:
5,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
33 Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Nam
- Khóa:BIDV
- ĐT: 090....
- Email:
3,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
34 Cô Ngô Thị Ấn ủng hộ quỹ khuyến học
- Khóa:Cựu Giáo viên
- ĐT: 090....
- Email:
20,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
35 Nhận tiền hỗ trợ Khuyến học của cựu học sinh khóa 1983-1986
- Khóa:1983-1986
- ĐT: 090.....
- Email:
10,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
36 Cựu học sinh niên khóa 1966-1972
- Khóa:1966-1972
- ĐT: 0905.....
- Email:
5,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
37 Cựu học sinh niên khóa 1980-1983
- Khóa:1980-1983
- ĐT: 0905.....
- Email:
5,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
38 Phụ huynh học sinh Trần Minh Huy lớp 12/1
- Khóa:2010-2013
- ĐT: 0905.....
- Email:
2,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
39 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam
- Khóa:Vietcombank
- ĐT: 05103.....
- Email:
8,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
40 Ngân hàng đầu tư và phát triền Quảng Nam
- Khóa:BIDVI
- ĐT: 05103.....
- Email:
10,000,000 VNĐ Quỹ khuyến học
41 Cựu học sinh niên khóa 1980-1983
- Khóa:1980-1983
- ĐT: 0905....
- Email:
6,500,000 VNĐ Quỹ khuyến học