Tổng số tiền quỹ khuyến học: 124,000,000 VNĐ - Tổng số tiền quỹ cho Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường: 157,400,000 VNĐ

Thông tin liên hệ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

E mail

1

Nguyễn Đình Tiến

Hiệu trưởng

0905.153.279

ngdinhtiennbk@gmail.com

2

Phan Minh Định

CT Công đoàn

0905.263.864

dinhphanminhtcv@gmail.com

3

Trần Đình Hoa

Phó HT

0944.622.162

trancaovanhoa@gmail.com

4

Đào Kim Tân

Phó HT

0905.432.494

kimtantcv@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó HT

01683.981.124

thanhtamtcv@gmail.com

Thư viện Video